Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Alytaus naujienos: Sterlei apsigyventi Nemune padeda Simno žuvininkai

Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bos prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Žu­vi­vai­sos sky­riaus Sim­no po­sky­ris iš­gy­ve­no is­to­ri­nį mo­men­tą: įmo­nė­je pa­au­gin­tų 2 tūkst. ster­lių jau­nik­lių Liš­kia­vos prie­plau­ko­je ir ties Mer­ki­ne pa­leis­ta į Ne­mu­ną. Sim­no po­sky­ris pa­de­da įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos žu­vi­nin­kų pla­nus pa­gal moks­li­nin­kų re­ko­men­da­ci­jas in­tro­du­kuo­ti ster­lę į Ne­mu­ną.

 

Toliau skaitykite…

 

 

Share iconDalintis