Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo pakartotinis išdavimas (asmeniui praradus išduotą liudijimą ar pasikeitus jame nurodytiems duomenims)
 

PATVIRTINTA        

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V1-64


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVO LIUDIJIMO KEITIMO (ŪKIO SUBJEKTUI PRARADUS IŠDUOTĄ LIUDIJIMĄ ARBA PASIKEITUS JAME NURODYTIEMS DUOMENIMS) ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo keitimas (ūkio subjektui praradus išduotą liudijimą ar pasikeitus jame nurodytiems duomenims).

2.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2.1. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas.

2.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas 3D-884 „Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo išdavimo, jo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, liudijimo pakeitimo ir liudijimo galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

3.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

3.1. Jei liudijimas keičiamas jį praradus, ūkio subjektas pateikia prašymą pakeisti liudijimą.

3.2. Jei liudijimas keičiamas pasikeitus duomenims apie žvejybos pajėgumą, ūkio subjektas pateikia:

3.2.1. prašymą pakeisti liudijimą kartu su užpildyta žvejybos laivo duomenų anketa;

3.2.2. sertifikatą, kad žvejybos laivo variklis nėra pajėgus pasiekti didesnės negu sertifikate nustatyta didžiausia ilgalaikė variklio galia, jei buvo sumontuotas naujas arba pakeistas ar techniškai modifikuotas esamas varomasis variklis;

3.2.3. kitus žvejybos laivo techninių duomenų pasikeitimus patvirtinančius dokumentus arba jų kopijas, jei pasikeitė žvejybos laivo talpa.

3.3. Jei liudijimas keičiamas pasikeitus kitiems liudijime nurodytiems duomenims (išskyrus duomenis apie žvejybos pajėgumą), ūkio subjektas pateikia:

3.3.1. prašymą pakeisti liudijimą kartu su užpildyta žvejybos laivo duomenų anketa;

3.3.2. jei pasikeitė žvejybos laivo kartu su atitinkamu žvejybos pajėgumu savininkas – savininko pasikeitimą patvirtinantį dokumentą arba jų kopijas (pirkimo–pardavimo, dovanojimo ar kt. sutartį, paveldėjimo teisės liudijimą ir pan.);

3.3.3. jei pasikeitė žvejybos laivo valdytojas (naudotojas) – sutartį, kuria suteikiama valdymo teisė į laivą.

3.4. Taip pat pateikiamas anksčiau žvejybos laivui išduotas nebegaliojančio liudijimo originalas ir juridinio asmens registravimo pažymėjimas (jei ūkio subjektas juridinis asmuo) arba asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei ūkio subjektas fizinis asmuo).

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

5.

Administracinės paslaugos teikėjas

Algirdas Balnis, Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 700) 14 917, el. paštas Algirdas.Balnis@zuv.lt

6.

Administracinės paslaugos vadovas

Alenas Bulauskis, Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vedėjas, tel. (8 700) 14 915, el. paštas Alenas.Bulauskis@zuv.lt

7.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Rinkliava – 28,00 EUR,

Valstybinė mokesčių inspekcija,

„Swedbank“, banko kodas 73000,

a. s. LT24 7300 0101 1239 4300,

DNB bankas, banko kodas 40100,

a. s. LT74 4010 0510 0132 4763,

SEB bankas, banko kodas 70440,

a. s. LT05 7044 0600 0788 7175,

Šiaulių bankas, banko kodas 71800,

a. s. LT32 7180 0000 0014 1038,

Danske Bank, banko kodas 74000,

a. s. LT74 7400 0000 0872 3870,

Nordea Bank, banko kodas 21400,

a. s. LT12 2140 0300 0268 0220,

Medicinos bankas, banko kodas 72300,

a. s. LT42 7230 0000 0012 0025,

įmokos kodas 5760, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

9.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašyme turi būti nurodyta: fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas ir parašas.

Juridinio asmens prašyme turi būti nurodyta: juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinės adresas, asmens, turinčio teisę veikti juridinio asmens vardu, vardas, pavardė, parašas.

Jei liudijimas keičiamas pasikeitus duomenims apie žvejybos pajėgumą, jame turi būti nurodyta, kokiu pagrindu yra valdomas žvejybos pajėgumas, kuris panaudojamas padidinant Lietuvos Respublikos žvejybos laivo pajėgumą (jeigu laisvą žvejybos pajėgumą perdavė kitas juridinis ar fizinis asmuo, kartu su prašymu pateikiamas šio asmens patvirtinimas apie perduotą laisvą žvejybos pajėgumą).

Prašymo turinys dėstomas laisva forma.

10.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema.

 

___________________

 

Informacija tikslinta 2019-05-10