Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJA

Komisija, sudaryta Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-24, atlieka šias funkcijas:

1. Nagrinėja žuvų išteklių naudotojų (toliau – naudotojas) prašymus dėl žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo ir jas skiria;

2. Nagrinėja naudotojų prašymus dėl žvejybos Baltijos jūroje kvotų apsikeitimo su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, priima sprendimus dėl apsikeitimo ir apie priimtus sprendimus informuoja Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) direktorių bei naudotoją;

3. Teikia siūlymus Žuvininkystės tarnybos direktoriui dėl naudotojų įtraukimo ar išbraukimo iš žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Baltijos jūroje, ir žvejybos laivų, turinčių teisę žvejoti atviroje Baltijos jūroje, sąrašų, patvirtintų Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V1-5, bei iš Žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Baltijos jūros priekrantėje, sąrašo, patvirtinto Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V1-19. 

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS


INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE SKYRIMO KOMISIJA

Komisija, sudaryta Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V1-11, nagrinėja ūkio subjektų prašymus dėl individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo, jų atsisakymo, apsikeitimo individualiomis žvejybos galimybėmis su kitomis valstybėmis, priima sprendimus dėl individualių žvejybos galimybių skyrimo, apsikeitimo individualiomis žvejybos galimybėmis, nepanaudotos individualių žvejybos galimybių dalies paėmimo į individualių žvejybos galimybių rezervą, nepaskirstytos individualių žvejybos galimybių dalies palikimo individualių žvejybos galimybių rezerve ir kitus klausimus, susijusius su individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose naudojimu.

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS


SUNKIŲ PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA

Komisija, nagrinėdama sunkių pažeidimų bylas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1224/2009, nustatančiu Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiančiu reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinančiu reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL 2009 L 343, p. 1), 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1005/2008, nustatančiu Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiančiu reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinančiu reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 (OL 2008 L 286, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 202/2011 (OL 2011 L 57, p. 10), 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės (OL 2011 L 112, p. 1).

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA KOMISIJA

Komisija, vykdydama Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kovos su korupcija programos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu (toliau – Kovos su korupcija programa), įgyvendinimą, tobulinimą, korupcijos prevenciją ir kontrolę, vykdo šias funkcijas:

1. Atlieka Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

2. Rengia Kovos su korupcija programos projektus ir jos pakeitimo projektus;

3. Rengia Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planų trejiems metams projektus ir jų pakeitimo projektus;

4. Teikia Žuvininkystės tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Žuvininkystės tarnybos veiklos srityse;

5. Analizuoja esamą korupcijos prevencijos praktiką, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymus ir metodines rekomendacijas, Žuvininkystės tarnyboje nustatytus korupcijos faktus ir veikos aplinkybes: laiką, vietą, Žuvininkystės tarnybos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), padariusio korupcinę veiką, veiksmų pobūdį, jo veikimo (neveikimo) paskatas, kokio intereso buvo siekiama darant korupcinę veiką, kokios teisės aktų nuostatos pažeistos, ar jos tobulintinos, ir, įvertinusi šias aplinkybes, Žuvininkystės tarnybos direktoriui teikia motyvuotus pasiūlymus, kaip išvengti korupcinių veikų ateityje;

6. Vykdo Kovos su korupcija programos įgyvendinimo stebėseną – vertina, kaip yra įgyvendinama ši programa, ir prižiūri, kaip laikomasi joje įtvirtintų nuostatų;

7. Savo iniciatyva arba Žuvininkystės tarnybos darbuotojų prašymu teikia pasiūlymus Teisės ir personalo skyriui dėl darbuotojų antikorupcinio švietimo, orientuoja darbuotojus, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinių veikų ar interesų konflikto jų veikloje, nurodo, kaip turi būti elgiamasi susidūrus su korupcinėmis veikomis;

8. Analizuoja ir, jeigu reikia, suderinus su Žuvininkystės tarnybos direktoriumi, Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje paviešina užfiksuotus korupcijos faktus;

9. Žuvininkystės tarnybos direktoriui teikia informaciją apie visas nustatytas korupcines veikas ar asmenis, kurie įtarti padarę korupcinių veikų, procesus, kurie daro ar gali daryti įtaką korupcijos priežasčių atsiradimui ar plitimui Žuvininkystės tarnyboje;

10. Teikia pasiūlymus Žuvininkystės tarnybos direktoriui, o jo pavedimu ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl kovos su korupcija programų, priemonių, kitų teisės aktų, skirtų kovoti su korupcija ar užkirsti kelią jos apraiškoms, tobulinimo;

11. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, pasiūlymais, metodika, kurių reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su Žuvininkystės tarnybos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės institucijomis, įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę, kad kuo veiksmingiau būtų užkirstas kelias korupcinėms veikoms;

12. Prireikus organizuoja susitikimus su Žuvininkystės tarnybos darbuotojais ar kitose valstybės institucijose ir įstaigose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;

13. Atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu Žuvininkystės tarnyboje susijusią veiklą.

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

 

Informacija atnaujinta 2019-09-25