Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
Verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimo išdavimas

 

PATVIRTINTA        

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V1-64

 

VERSLINĖS ŽVEJYBOS KITŲ JŪRŲ VANDENYSE LEIDIMO IŠDAVIMO

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimo išdavimas.

2.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2.1. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas.

2.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“.

3.

Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas išduoti verslinės žvejybos leidimą.

Jei ūkio subjektas nori gauti žvejybos leidimą vykdyti verslinę žvejybą trečiųjų šalių, su kuriomis Europos Sąjunga nėra pasirašiusi susitarimo dėl žvejybos, vandenyse, papildomai Žuvininkystės tarnybai reikia pateikti trečiosios šalies, kurios vandenyse planuojama vykdyti žvejybą, atsakingos institucijos išduotą leidimą žvejybai, kuriame būtų nurodytas laivo pavadinimas, žuvų rūšis ir (arba) rūšys ir kiekiai bei leidimo galiojimo terminas.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

4.1. Informacija apie žuvų išteklių naudotojui skirtą ir dar neišnaudotą prašyme nurodytos žuvų rūšies (-ių) žvejybos kvotą, o jeigu tos žuvų rūšies (-ių) žvejybos kvotos žuvų išteklių naudotojams neskirstomos, ar yra įtrauktas į žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti atitinkamame žvejybos rajone, sąrašus, patvirtintus Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymais, o verslinės žvejybos pagal Europos Sąjungos susitarimus su užsienio valstybėmis atveju – užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą žvejybos leidimą.

4.2. Informacija apie tai, ar ūkio subjektui teisės aktų nustatyta tvarka nėra atimta teisė žvejoti tuo Lietuvos Respublikos žvejybos laivu, dėl kurio eksploatavimo prašoma išduoti verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimą, ir nėra sustabdytas verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimo, išduoto tam pačiam Lietuvos Respublikos žvejybos laivui eksploatuoti, galiojimas.

4.3. Informacija apie tai, ar Lietuvos Respublikos žvejybos laivas, dėl kurio eksploatavimo prašoma išduoti verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimą, neįtrauktas į Neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašą, patvirtintą 2010 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 468/2010, kuriuo sudaromas Neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašas.

4.4. Kai prašoma išduoti verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimą, kuriuo leidžiama žvejoti giliavandenių žuvų rūšis, informacija apie tai, ar yra laikomasi Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 4 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

5.

Administracinės paslaugos teikėjas

Arūnas Jonaitis, Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 700) 14 918, el. paštas Arunas.Jonaitis@zuv.lt

6.

Administracinės paslaugos vadovas

Alenas Bulauskis, Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vedėjas, tel. (8 700) 14 915, el. paštas Alenas.Bulauskis@zuv.lt

7.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iki 15 darbo dienų.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Rinkliava – 18,00 EUR.

Valstybinė mokesčių inspekcija,

„Swedbank“, banko kodas 73000,

a. s. LT24 7300 0101 1239 4300,

DNB bankas, banko kodas 40100,

a. s. LT74 4010 0510 0132 4763,

SEB bankas, banko kodas 70440,

a. s. LT05 7044 0600 0788 7175,

Šiaulių bankas, banko kodas 71800,

a. s. LT32 7180 0000 0014 1038,

Danske Bank, banko kodas 74000,

a. s. LT74 7400 0000 0872 3870,

Nordea Bank, banko kodas 21400,

a. s. LT12 2140 0300 0268 0220,

Medicinos bankas, banko kodas 72300,

a. s. LT42 7230 0000 0012 0025,

įmokos kodas 5760, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

9.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas dėstomas laisva forma. Jame turi būti nurodyta:

9.1. prašomo išduoti žvejybos leidimo rūšis;

9.2. žvejybos laivo, kuriam prašoma išduoti žvejybos leidimą, pavadinimas;

9.3. žvejybos rajonas (-ai);

9.4. žuvų rūšis (-ys), kurių žvejybai prašoma išduoti žvejybos leidimą;

9.5. pageidaujama žvejybos leidimo įsigaliojimo data.

10.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema.

___________ 

 

Informacija tikslinta 2019-05-09