Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
Nuostatai

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2010 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3D-259 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PAVADINIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 10 d. Nr. 3D-566

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-259 „Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pavadinimo ir nuostatų patvirtinimo“, ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                             Virginija Baltraitienė


 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. kovo 24 d. įsakymuNr. 3D-259

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D- 566 redakcija)

 

ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žemės ūkio ministerija), įgyvendinanti valstybės  žuvininkystės politiką ir  bendrąją Europos Sąjungos žuvininkystės politiką.

2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos  mėgėjų žvejybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu  ir kitais  įstatymais,  Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, žemės ūkio ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Žemės ūkio ministerija. Įgyvendindama Tarnybos savininko teises ir pareigas, Žemės ūkio ministerija tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Tarnybos nuostatus ir administracijos struktūrą, koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos veiklą, priima į pareigas ir iš jų atleidžia Tarnybos vadovą, priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus teisės aktų jos kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu bei savo pavadinimu.

5. Tarnybos buveinės adresas: J. Lelevelio g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika.

6. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės lėšų. Tarnyba gali būti finansuojama ir iš kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų.

7. Tarnybos vieši pranešimai ir kita informacija, susijusi su jos veikla, skelbiami Tarnybos interneto svetainėje (www.zuv.lt). Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II. tarnybos veiklos tikslai IR FUNKCIJOS

 

8. Tarnybos veiklos tikslai yra įgyvendinti racionalią Lietuvos žuvininkystės politiką ir Europos Sąjungos bendrąją žuvininkystės politiką, užtikrinti žuvų išteklių naudojimo teisėtumą ir tvarką jūrų vandenyse, tirti, saugoti, gausinti ir atkurti žuvų ir vėžių išteklius valstybiniuose vandens telkiniuose,  saugoti vertingų žuvų rūšių genofondą ir kultivuojamų žuvų rūšių veisles, plėtoti ir koordinuoti žuvų selekcijos darbus,  įgyvendinti mokslo politiką žuvininkystės srityje.

9. Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

9.1. pagal kompetenciją teikia siūlymus Žemės ūkio ministerijai:

9.1.1. dėl verslinės, specialiosios ir mėgėjų žvejybos, žuvininkystės produktų prekybos reguliavimo ir kontrolės priemonių, užtikrinančių žuvų išteklių išsaugojimą ir atsikūrimą;

9.1.2. dėl paramos žuvininkystės sektoriaus subjektams;

9.1.3. dėl žuvininkystės verslo skatinimo ir darbuotojų socialinių sąlygų gerinimo;

9.1.4. dėl saugomų, globojamų bei vertingų žuvų ir vėžių rūšių išteklių atkūrimo, palaikymo ir gausinimo strategijų bei programų;

9.1.5. dėl žuvivaisos darbų krypties ir apimčių;

9.1.6. dėl būtinų sektoriaus plėtrai ir konkurencingumui palaikyti taikomųjų žuvininkystės mokslo tiriamųjų darbų, mokslinės techninės informacijos tematikos ir apimčių;

9.1.7. dėl žuvininkystės sektoriuje vykdomų programų, jų įgyvendinimo;

9.1.8. dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projekto;

9.1.9. dėl Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių susitarimų žuvininkystės srityse projektų;

9.1.10. dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, tarptautinių susitarimų projektų;

9.1.11. dėl rengiamų Lietuvos Respublikos pozicijų dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus ir, prireikus, dėl kitų Europos Sąjungos dokumentų, svarstomų Europos Sąjungos Tarybos darbo grupėse ir Europos Komisijos įgyvendinimo komitetuose;

9.1.12. dėl žvejybos kvotų Lietuvos Respublikos jūrų vandenyse žuvų rūšims, kurioms Europos Sąjungos teisės aktai žvejybos kvotų nenumato;

9.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Žemės ūkio ministerijos strateginius veiklos planus;

9.3. dalyvauja formuojant poziciją dėl Lietuvos Respublikos narystės tarptautinėse žuvininkystės srities organizacijose;

9.4. vykdo apsikeitimus žvejybos galimybėmis su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ar užsienio valstybėmis  bei apsikeitimus individualiomis žvejybos galimybėmis jūrų vandenyse su Europos  Sąjungos valstybėmis narėmis ar užsienio valstybėmis bei individualių žvejybos galimybių perleidimą   Europos  Sąjungos valstybėms narėms ar užsienio valstybėms;

9.5. organizuoja ir vykdo perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotą ūkio subjektams suteikimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, atšaukimą, organizuoja verslinės žvejybos vidaus vandenyse kvotų ir individualių žvejybos galimybių jūrų vandenyse skyrimą ūkio subjektams, prižiūri  ir įformina žvejybos kvotų vidaus vandenyse nuomą ir jų bei individualių žvejybos galimybių perleidimą kitiems ūkio subjektams;

9.6. stabdo žvejybą pasibaigus Lietuvos turimai žvejybos kvotai ar žvejybos pastangoms bei stabdo žvejybą Baltijos jūros priekrantės baruose, esant pagrįstiems valstybinių institucijų reikalavimams;

9.7. nustato:

9.7.1. Tarnybos valdomo laisvo žvejybos pajėgumo  pardavimo ūkio subjektams tvarką;

9.7.2. žvejybos laivų sugautų žvejybos produktų vertės nustatymo tvarką;

9.7.3. pranešimo apie numatomos pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pradžią ir pranešimo apie pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pabaigą formas ir pateikimo tvarką;

9.7.4. Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojančių jūrų vandenyse, variklių galios patikros tvarką bei informavimo apie Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojančių jūrų vandenyse, varomųjų variklių sumontavimą, pakeitimą ar techninį modifikavimą tvarką;

9.7.5. žvejybos žurnalų pildymo ir teikimo tvarką;

9.8. išduoda specialiosios žvejybos jūrų vandenyse leidimus, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą ir galiojimą;

9.9. išduoda verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimus, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą ir galiojimą;

9.10. išduoda Lietuvos Respublikos žvejybos laivų žvejybos žurnalus;

9.11. išduoda Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nustatytos formos pažymas ūkio subjektams, gaminantiems žvejybos produktus vidaus vandenyse, apie einamaisiais kalendoriniais metais paskirtas verslinės žvejybos kvotas dėl akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žuvininkystėje, įsigijimo, teikia mokesčių administratoriui informaciją apie ūkio subjektų verslinės žvejybos vidaus vandenyse kvotų panaudojimą;

9.12. sudaro pirminių žvejybos produktų supirkėjų sąrašą;

9.13. įtraukia Lietuvos Respublikos žvejybos laivus į Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemą ir  išduoda Lietuvos Respublikos žvejybos laivų  liudijimus, juos keičia, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą ir galiojimą; 

9.14. suteikia patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statusą ūkio subjektams, sustabdo jo galiojimą ir panaikina galiojimo sustabdymą, išduoda patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo pažymėjimus ir juos panaikina;

9.15. sudaro ir tvarko Lietuvos Respublikos žvejybos laivų,  žvejojančių Baltijos jūroje, Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje ir tolimuosiuose žvejybos rajonuose, žvejojančių menkes Baltijos jūroje, ir laivų, žvejojančių vidaus vandens telkiniuose, sąrašus; 

9.16. vykdo Europos Sąjungos bendrosios žuvininkystės politikos, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo, Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos ir kitų žuvininkystę reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo kontrolę (priežiūrą) jūrų vandenyse:

9.16.1.  vykdo pirminio žvejybos produktų pardavimo ir supirkimo kontrolę (priežiūrą);

9.16.2. vykdo Baltijos jūroje ir tolimuosiuose žvejybos rajonuose žvejojančių laivų stebėseną ir kontrolę;

9.16.3. dalyvauja tarptautinėse žvejybos inspektavimo programose, vykdo žvejybos inspekcijas Baltijos jūroje ir tolimuosiuose žvejybos rajonuose;

9.16.4. kontroliuoja Lietuvos Respublikos žvejybos laivų darbą regioninių žvejybos organizacijų reguliuojamose bei užsienio valstybių ekonominių zonų akvatorijose;

9.16.5. tikrina trečiųjų šalių žvejybos laivų iškrovimo ir perkrovimo operacijas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste;

9.16.6. vykdo žvejybos produktų iškrovimo, perkrovimo operacijų kontrolę Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste;

9.16.7. organizuoja  / atlieka Lietuvos Respublikos žvejybos laivų varomojo variklio galios patikrą;

9.16.8. vykdo verslinės, specialiosios ir mėgėjų žvejybos jūrų vandenyse kontrolę (priežiūrą);

9.17. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Žuvininkystės duomenų valstybės informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas;

9.18. rengia išsamias žvejybos produktų iškrovimų ir žvejybos pastangų bei pažeidimų ir pranešimų apie patikrinimus ataskaitas ir teikia jas Europos Komisijai bei kitoms institucijoms, užtikrina žuvininkystės elektroninių duomenų apsikeitimą su kitų šalių žvejybos institucijomis;

9.19. atlieka veiksmus, susijusius su Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta žuvininkystės produktų importo, eksporto ir reeksporto tvarka:

9.19.1. priima išankstinius pranešimus apie numatomą trečiųjų šalių žvejybos laivų atplaukimą į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą;

9.19.2. išduoda ir tvirtina  Europos Sąjungos sugautų žuvų kiekio sertifikatus bei kitus sugautų žuvų kiekio dokumentus pagal regioninių žvejybos valdymo organizacijų priimtas sugautų žuvų kiekių dokumentavimo sistemas ir Europos Sąjungos specialiuosius teisės aktus, išduodamus eksportuoti į trečiąsias šalis su Lietuvos Respublikos vėliava plaukiojančių žvejybos laivų sugautus žuvininkystės produktus, bei jų  priedus ir kopijas, teikia šių dokumentų kopijas Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms ir organizacijoms;

9.20. kaupia, registruoja  ir apibendrina duomenis apie sugautus žuvų kiekius ir pirminį žvejybos produktų pardavimą ir supirkimą, ir juos teikia suinteresuotoms Lietuvos Respublikos ir kitų šalių institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;

9.21.  tvarko žvejybos pajėgumo apskaitą;

9.22. tvarko ūkio subjektams ir žvejybos laivų kapitonams už sunkius pažeidimus žuvininkystės srityje skirtų taškų apskaitą;

9.23. vykdo žvejybos kvotų ir žvejybos galimybių apskaitą bei jų panaudojimo kontrolę;

9.24. atlieka 2009 m. spalio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1010/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, įgyvendinimo taisyklės (OL 2009 L 280, p. 5), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. rugsėjo 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 865/2013 (OL 2013 L 241, p. 1), 39 straipsnyje nurodytos atsakingos bendros ryšių tarnybos funkcijas bei renka ir tikrina informaciją apie neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių ar remiančių nacionalinių subjektų veiklą ir praneša apie tai Europos Komisijai;

9.25. skiria žvejybos stebėtojus ir mokslinius žvejybos stebėtojus į Lietuvos Respublikos žvejybos laivus;

9.26. rengia ir teikia Europos Komisijai ataskaitą apie pusiausvyrą tarp Lietuvos Respublikos žvejybos laivų pajėgumo ir žvejybos galimybių, kaip numatyta 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL 2013 L 354, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812 (OL 2015 L 133, p. 1), 22 straipsnyje;

9.27. pagal kompetenciją įgyvendina Nacionalinę žuvininkystės duomenų rinkimo programą, renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina žuvininkystės sektoriaus duomenis, būtinus Europos Sąjungos bendrajai žuvininkystės politikai vykdyti,  teikia juos nacionaliniam korespondentui, suinteresuotoms Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų institucijoms;

9.28. įgyvendina Lietuvos žuvininkystės kontrolės programą;

9.29. atlieka Baltijos jūros Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos ir teritorinės jūros verslinių žuvų išteklių tyrimus, prognozuoja jų kaitą ir leistinus sugavimus, rengia rekomendacijas dėl jų racionalaus panaudojimo, išsaugojimo ir gausinimo;

9.30. vykdo taikomuosius tyrimus žuvininkystės srityje;

9.31. dalyvauja įgyvendinant Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programą;

9.32. pagal kompetenciją įgyvendina Europos Sąjungos bendrosios rinkos organizavimo priemones, vykdo žvejybos produktų gamintojų organizacijų, akvakultūros produktų gamintojų organizacijų, žvejybos produktų gamintojų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų asociacijų  veiklos priežiūrą;

9.33. organizuoja, koordinuoja ir vykdo saugomų rūšių žuvų veisimo, neršto ir migracijos sąlygų gerinimo darbus, šių žuvų išteklių gausinimo ir kitus projektus, prižiūri žuvų migracijos kelius bei migracijos įrenginius, teikia metodinę pagalbą žuvų migracijos įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatavimo klausimais, organizuoja, koordinuoja, vykdo migruojančių žuvų stebėseną, nustato žuvų pralaidų veikimo efektyvumą ir teikia pasiūlymus jam reguliuoti;

9.34. rengia žuvų išteklių tyrimo, naudojimo ir atkūrimo, žuvų selekcijos ir veisimo, naujų vertingų hidrobiontų introdukavimo programas, vykdo jų priežiūrą;

9.35. organizuoja ir koordinuoja žuvų ženklinimo darbus, kaupia ir sistemina duomenų bazę apie paženklintas ir sugautas ženklintas žuvis;

9.36. įgyvendina žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose programas;

9.37. organizuoja ir vykdo žuvivaisos darbus valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą;

9.38. organizuoja ir vykdo žuvų ir kitų hidrobiontų gydymo ir profilaktikos priemones Tarnybos padaliniuose;

9.39. atlieka žuvų ir kitų hidrobiontų parazitologinius, biocheminius bei žuvų gyvenamosios aplinkos cheminius ir biologinius tyrimus Tarnybos padaliniuose;

9.40. organizuoja ir vykdo karpių veislių gerinimo selekcinį darbą, karpių selekcinę programą, tvarko karpių kilmės knygos duomenis ir išduoda karpių kilmės pažymėjimus;

9.41. teisės aktų nustatyta tvarka Tarnybos naudojamų akvakultūros tvenkinių teritorijose vykdo žuvilesių paukščių ir medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo priemones;

9.42.  teikia siūlymus dėl tikslinės paskirties lėšų panaudojimo žuvininkystės srities priemonėms ir programoms vykdyti;

9.43. rengia statistinę informaciją  apie žuvų rūšis, sugautos, iškrautos, parduotos konkrečios žuvų rūšies kiekius, žvejybos įrankius, žuvų iškrovimo valstybes ir uostus, pirminio žuvų pardavimo pardavėjus, pirminio žuvų pardavimo pirkėjus, pirminio žuvų pardavimo kainą pagal oficialiosios statistikos darbų programą.

10.Tarnyba taip pat atlieka šias funkcijas:

10.1. pagal kompetenciją  įgyvendina  Valstybinę aplinkos monitoringo programą;

10.2. informuoja visuomenę apie Tarnybos veiklą, pagal kompetenciją rengia žuvininkystės sektoriaus būklės apžvalgas, dalyvauja formuojant ir skatinant teigiamą bendrosios Europos Sąjungos žuvininkystės politikos ir žuvininkystės sektoriaus įvaizdį;

10.3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją leidžia neperiodinius informacinius leidinius, rengia seminarus, konferencijas, tarptautinius pasitarimus, mokymus Tarnybos kompetencijos klausimais;

10.4. propaguoja mokslo bei technikos naujoves žuvininkystės sektoriaus subjektams;

10.5. kaupia literatūrą, įrankius, duomenis, taip pat kitą medžiagą apie Lietuvos žuvivaisos ir žuvininkystės istoriją bei tradicijas;

10.6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikai;

10.7. dalyvauja Europos Sąjungos institucijų, kitų tarptautinių organizacijų veikloje, projektuose bei mokymuose, bendradarbiauja su kitų šalių ir tarptautinėmis organizacijomis, valstybės valdymo institucijomis, mokslo įstaigomis ir socialiniais partneriais Tarnybos kompetencijai priklausančiais klausimais;

10.8. rengia ir įgyvendina Europos Sąjungos, nacionalinėmis ir kitomis lėšomis finansuojamus su Tarnybos veiklos sritimis susijusius projektus;

10.9. rengia ir teikia pranešimus ir ataskaitas tarptautinėms organizacijoms, Europos Komisijai, Europos Sąjungos kompetentingoms institucijoms, Europos Sąjungos šalims narėms Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais;

10.10. teikia ūkio subjektams paslaugas, susijusias su taikomaisiais moksliniais tyrimais Baltijos jūroje ir Kuršių mariose;

10.11. užtikrina kokybiškos žuvų ir įveisimo medžiagos sklaidą suinteresuotiems asmenims;

10.12.  pagal kompetenciją  nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus,  imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

10.13. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas, skirtas Tarnybos vykdomoms programoms įgyvendinti;

10.14. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

10.15.  inicijuoja ir vykdo priimtus sprendimus, atlieka išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje;

10.16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. TARNYBOS TEISĖS

 

11. Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų  ir  atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

11.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų  ir  organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir duomenis (įskaitant informaciją ir duomenis, kurie yra valstybės, komercinė ar gamybinė paslaptis),  reikalingą Tarnybos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

11.2. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus formuojant bei įgyvendinant valstybės politiką Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui (toliau – žemės ūkio ministras) pavestose valdymo srityse;

11.3. pasitelkti ministerijų ir kitų įstaigų (jų vadovų sutikimu) atstovus, specialistus ir sudaryti bendras komisijas (darbo grupes) Tarnybos kompetencijos klausimams spręsti, dalyvauti ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų ar savivaldybių komisijų (darbo grupių) veikloje, kviesti Lietuvos ir užsienio ekspertus teikti konsultacijų ir išvadų, būtinų Tarnybos funkcijoms atlikti;

11.4. dalyvauti nustatyta tvarka svarstant ir sprendžiant klausimus, susijusius su Tarnybos funkcijomis, veikla ar jų vertinimu;

11.5. pagal kompetenciją sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių, institucijomis, įstaigomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

11.6. Tarnybos pareigūnai, vykdydami žuvininkystės kontrolę, pagal kompetenciją turi teisę duoti privalomus nurodymus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nutarimus bei kitus su administracinių teisės pažeidimų bylomis susijusius dokumentus;

11.7. Tarnyba gali turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtintas teises.

 

IV. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis metiniais veiklos planais.  Metinių veiklos planų vykdymą vertina Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamentas.

13. Tarnybai vadovauja ir už jai pavestų funkcijų įgyvendinimą atsako Tarnybos direktorius, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų žemės ūkio ministras. Tarnybos direktorius gali būti skiriamas eiti tas pačias pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Tarnybos direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas žemės ūkio ministrui.

14. Tarnybos direktorius:

14.1. vadovauja Tarnybai, sprendžia Tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus, atsako už Tarnybai nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir pavestų funkcijų atlikimą;

14.2. užtikrina, kad Tarnybos veikloje būtų vykdomi Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai;

14.3. pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Tarnybai valstybės valdžios ir valdymo institucijose, taip pat santykiuose su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

14.4. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi. Prireikus leidžia kartu su kitų institucijų vadovais bendrus įsakymus arba įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus;

14.5. pagal kompetenciją sudaro sutartis ir susitarimus Tarnybos veiklos tikslams  įgyvendinti ir pavestoms funkcijoms atlikti;

14.6. tvirtina Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, pareigybių aprašymus, pareigybių kategorijas, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

14.7. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

14.8. komandiruoja Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlikti tarnybinių užduočių;

14.9. tvirtina Tarnybos metinius veiklos planus,  Tarnybos darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus;

14.10. disponuoja Tarnybai skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo įgaliojimus ir kitus dokumentus;

14.11. užtikrina racionalų Tarnybai skiriamų lėšų ir turto panaudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

14.12. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą  teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos yra teisingi;

14.13. nustato Tarnybos direktoriaus pavaduotojų administravimo sritis;

14.14. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktas funkcijas.

15. Tarnybos direktoriaus nesant, jo pareigas vykdo Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas vienas iš jo pavaduotojų (jeigu jų yra daugiau kaip vienas).

16. Tarnybos direktoriaus pavaduotoją (-us) teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia Tarnybos direktorius. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas (-ai) yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Tarnybos direktoriui. Tarnybos direktoriaus pavaduotojo (-ų)  laikinai nesant, jo (-ų) funkcijas atlieka kiti Tarnybos direktoriaus paskirti Tarnybos valstybės tarnautojai.

17. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas (-ai) pagal nustatytas veiklos sritis:

17.1. organizuoja, koordinuoja  ir kontroliuoja Tarnybai nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir pavestų funkcijų atlikimą, užtikrina Tarnybos struktūrinių padalinių nenutrūkstamą valdymą ir veiklos kontrolę;

17.2. užtikrina metodinį vadovavimą Tarnybos struktūriniams padaliniams;

17.3. kontroliuoja darbo organizavimą Tarnybos struktūriniuose padaliniuose;

17.4. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.

18. Tarnybos struktūrinių padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja šie nuostatai, Tarnybos direktoriaus tvirtinami Tarnybos darbo reglamentas, Tarnybos vidaus tvarkos taisyklės, struktūrinių padalinių  nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai ir kiti Tarnybos direktoriaus įsakymais tvirtinami teisės aktai. 

 

V. tarnybos vidaus administravimo KONTROLĖ

 

19. Tarnybos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

20. Tarnybos vidaus auditą atlieka Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamentas.

21. Tarnybos finansų kontrolę atlieka Tarnybos direktoriaus tvirtinamose Finansų kontrolės taisyklėse nurodyti subjektai.

22. Tarnybos metinių veiklos planų įgyvendinimą kontroliuoja Tarnybos direktorius.

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Tarnyba pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,  Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________